Privacyverklaring

Aemare Coaching en Training, gevestigd aan Warandelaan 9, 5707 CS Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Warandelaan 9
5707 CS Helmond
+31627166279

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Aemare Coaching en Training verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • (Organisatie)adresgegevens;
 • Telefoonnummer, doorkiesnummer, mobiel nummer (werk);
 • E-mailadres (werk);
 • Functie of rol bij uw organisatie, in correspondentie en telefonisch;
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden:
Ik verzamel geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. 

Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@aemare.nl dan wordt deze informatie verwijdert.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Aemare Coaching en Training verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van offertes, rapporten, verklaringen, mededelingen en facturen;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten;
 • Om u per email evaluatieformulieren te kunnen toesturen, betreffende de door mijn bedrijf uitgevoerde opdrachten;
 • Aemare Coaching en Training verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Aemare Coaching en Training neemt nimmer op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit. 

Bewaartermijn
Aemare Coaching en Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aemare Coaching en Training verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aemare Coaching en Training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aemare Coaching en Training en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aemare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachtrecht
Aemare Coaching en Training wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe uw persoonsgegevens beveiligd worden
Aemare Coaching en Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mijn administratie via info@aemare.nl.

Benieuwd naar jouw weg?
De moedigste daad die bestaat is jezelf te zijn. Zonder verontschuldigingen, zonder excuses en zonder masker
Debbie Ford
Anne-Marie Kemps
Coach Counselor Trainer